Integritetspolicy

Vi tar din integritet på allvar hos Growlylla.

Integritetspolicy

Vi tar din integritet på allvar hos Growlylla.

Integritetspolicy

Vi tar din integritet på allvar hos Growlylla.

Integritetspolicy - Growly Oy

Denna integritetspolicy beskriver hur Growly Oy behandlar personuppgifter för sina kunder och användare.

Registeransvarig

Growly Oy
Puutarhakatu 11C, 70340 Kuopio
Organisationsnummer: 3192324-6

Kontaktperson i frågor som gäller registret

Santeri Turunen
Growly AB
Adress: Trädgårdsgatan 11C, 70340 Kuopio
E-post: info@growly.pro
Telefon: 044 986 4277

Personuppgifternas behandlingsändamål

Growly Oy behandlar personuppgifter för följande ändamål:
- Att sköta och underhålla kundrelationer
- Att tillhandahålla och utveckla tjänster
- Marknadsföring och kommunikation
- Kundnöjdhetsundersökningar
- Fakturering och betalningstrafik

Behandlade personuppgifter

Growly Oy behandlar följande personuppgifter:
- Namn
- Kontaktinformation (adress, telefonnummer, e-postadress)
- Klientens tillhandahållna information (t.ex. orderinformation)
- Användarens tillhandahållna information (t.ex. registreringsinformation)
- Information relaterad till användningen av tjänster (t.ex. webbplatsens användarhistorik)

Personuppgifternas bevarande

Growly Oy behåller personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av personuppgifterna. Därefter raderas informationen.

Utlämning av personuppgifter

Growly Oy överlåter inte personuppgifter till tredje parter utan kundens samtycke, utom när det är nödvändigt för att följa lagstiftning eller myndighetskrav.

Personuppgiftsskydd

Growly Oy behandlar personuppgifter konfidentiellt och ser till att informationen skyddas på ett adekvat sätt. Vid behandlingen av informationen följs god informationshantering och informationssäkerhet.

Registrerad användares rättigheter

Registrerade har rätt att få reda på vilka personuppgifter om honom eller henne som Growly Oy behandlar. Den registrerade har också rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av sina uppgifter. Dessutom har den registrerade rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter samt att begära överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig.

Ändringar till integritetspolicyn

‍Growly Oy förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter meddelandet.

Senaste uppdateringen: 01.01.2023