18.3.2024

Shopify-integraatio tehostaa verkkokauppaa ja helpottaa hallintaa

Shopify-integraatioilla tehoa verkkokauppaan

Shopify-integraatio tehostaa verkkokaupan toimintaa optimoimalla liiketoimintaprosesseja. Niiden avulla liiketoiminnan eri osa-alueet, kuten varastonhallinta, viestintä ja kirjanpito, liitetään saumattomasti yhteen, jolloin yrittäjällä on myös parempi kokonaisnäkymä liiketoimintaan.

Mutta mitä Shopify-integraatio tarkoittaa, miten se tehdään ja mitä hyötyä integraatiosta käytännössä on? Käydäänpä asiaa hieman läpi.

Shopify-integraatiot – mitä ne ovat?

Integraatio tarkoittaa eri alustojen, kuten Shopifyn ja kassajärjestelmän tai Shopifyn ja toiminnanohjausjärjestelmän yhdistämistä toisiinsa, mikä mahdollistaa saumattoman kommunikaation kahden tai useamman alustan välillä.

Shopify-integraatio on joko liiketoiminnan tarpeiden mukaan räätälöity ratkaisu tai valmis kolmannen osapuolen kehittämä ohjelmisto.

Käytännössä mukautetussa integraatiossa luodaan silta Shopifyn ja integroitavan järjestelmän välille, ja valmiissa ratkaisuissa tämä silta on jo olemassa esim. toiminnanohjausjärjestelmän tai kassajärjestelmän tarjoajan toimesta.

Vaikka valmis ratkaisu olisi olemassa, joskus silta pitää kuitenkin rakentaa itse, sillä valmis ratkaisu ei täysin vastaa yrityksen yksilöllisiä tarpeita tai liiketoiminnan erityispiirteitä. Mukautettu integraatio tarjoaakin mahdollisuuden räätälöidä yksityiskohtaisesti liiketoimintaprosesseja ja varmistaa täysi yhteensopivuus eri funktioita toimittavien järjestelmien välillä.

Esimerkkinä integraatioprosessista on Shopifyn integroiminen Visma Fivaldiin tai Visma Novaan. Kirjanpito siirtyy automaattisesti Shopifysta taloushallintaan, ja työmäärä pienenee, koska yrittäjän tai kirjanpitäjän ei tarvitse syöttää tietoja manuaalisesti eri järjestelmiin.

Integraation myötä kasvaa myös tehokkuus, kun tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti kahden järjestelmän välillä ilman viivettä ja ilman manuaalista työpanosta.

Miksi yrittäjän kannattaa toteuttaa Shopify-integraatio?

Yrittäjän kannattaa toteuttaa Shopify-integraatio useista syistä.

Kun esim. taloushallinnon ohjelma ja muut tärkeät järjestelmät keskustelevat keskenään automaattisesti sekä virheettömästi, yrittäjälle vapautuu enemmän aikaa keskittyä olennaiseen eli liiketoiminnan kasvattamiseen. Shopifyn ja toiminnanohjausjärjestelmän integraatio myös tarjoaa selkeän kuvan koko liiketoiminnasta, mikä helpottaa sen hallintaa.

Lisäksi integraatio voi auttaa luomaan parempia asiakaskokemuksia, kun liiketoimintaprosessit tehostuvat ja esim. maksujen ja tilausten käsittely nopeutuu. Tällä taas on osaa yrityksen menestykseen, maineeseen sekä pitkän aikavälin kilpailukykyyn.

Miten Shopify-integraation toteuttaminen tapahtuu?

Mukautettu Shopify-integraatio toteutetaan meillä Growlyllä seuraavien vaiheiden mukaan:

1. Tarpeiden kartoitus

Ensimmäinen vaihe on ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan tarpeet ja määritellä selkeät tavoitteet, jotka integraation odotetaan saavuttavan. Tässä vaiheessa tarkastellaan, mitä tietoja eri järjestelmien välillä tarvitsee siirtyä ja millaisia toiminnallisuuksia integraatioon halutaan sisällyttää.

2. Tekninen suunnittelu

Tämä vaihe sisältää Shopify-integraation teknisen suunnittelun, jossa määritellään, miten tiedot siirtyvät eri järjestelmien välillä, millaisia käyttöliittymiä tarvitaan ja miten mahdolliset ongelmat ratkaistaan.

3. Integraation kehitys

Kehitysvaihe käynnistyy laaditun suunnitelman pohjalta. Tässä vaiheessa kehittäjät luovat tarvittavat komponentit ja rajapinnat eli integraation, joka vastaa liiketoiminnan tarpeita.

4. Testausvaihe

Shopify-integraatio voi toimia moitteetta jo kehitysvaiheessa, mutta testausvaiheessa tehdään vielä perusteelliset testaukset integraation luotettavuuden, toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Testauksella pyritään varmistamaan saumaton, virheetön tiedonsiirto integroitujen alustojen välillä ja se että integraatio tekee mitä on luvattu.

5. Asennus ja käyttöönotto

Kun Shopify-integraatio on todettu toimivaksi ja virheettömäksi, se asennetaan tuotantoympäristöön eli toisin sanoen otetaan käyttöön varsinaisessa toimintaympäristössä. Käyttöönoton aikana varmistetaan vielä uudelleen, että integraatio istuu saumattomasti yhteen muiden liiketoimintajärjestelmien kanssa ja kokonaisuus toimii odotetusti.

6. Ylläpito

Räätälöity integraatio vaatii valmistumisen jälkeen jatkuvaa ylläpitoa, jotta se toimii turvallisesti, tehokkaasti ja moitteettomasti myös pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa päivitysten tekemistä, mahdollisten häiriöiden korjaamista sekä tarvittaessa integraation laajentamista tai muokkaamista vastaamaan muuttuvia liiketoiminnan tarpeita.

Shopify-integraation hyödyt käytännössä – mitä niitä on?

Integraatiosta on useita hyötyjä, joten ei säästellä aikaa niihin siirtymisessä:

1. Tehostetut liiketoimintaprosessit

Shopify-integraatio mahdollistaa toistuvien tehtävien, kuten kirjanpidon, tilausten käsittelyn ja  varastonhallinnan automatisoinnin. Tämä vapauttaa yrittäjän aikaa muihin liiketoiminnan osa-alueisiin, esim. kasvuun tai asiakaspalveluun panostamiseen.

2. Selkeä kokonaisnäkymä

Shopify-integraatio tarjoaa kattavan kokonaisnäkymän koko liiketoiminnan tilanteesta. Kun yrittäjällä on kattavasti reaaliaikaista tietoa kaikista keskeisistä osa-alueista, mahdollistaa tämä nopeammat, fiksummat sekä tuloksellisemmat liiketoiminnalliset päätökset. 

3. Virheetön tiedonkulku

ERP:n ja Shopifyn välinen integraatio varmistaa ajantasaisen ja virheettömän tiedonkulun ja tätä kautta virtaviivaiset liiketoimintaprosessit, mikä puolestaan vähentää virheitä. Tämä kasvattaa myös asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta etenkin, jos yrityksessä on ollut tapana sattua satunnaisia kömmähdyksiä enemmän sääntönä kuin poikkeuksena.

4. Varaston optimointi

Shopifyn ja varastonhallinnan integraatio tehostaa varastonhallintaa optimoimalla tilankäyttöä, seuraamalla varastosaldoja ja helpottamalla ajoissa tapahtuvaa uudelleentilaamista, mikäli uudelleentilauksen automatiikkaa ei ole valittu ottaa käyttöön.

5. Myyntikanavien sulava hallinta

Mukautettu integraatio voi kattaa myös tilanteen, jossa taloushallinnon ja muiden liiketoimintajärjestelmien lisäksi esimerkiksi WordPress/WooCommerce-verkkokauppa liitetään Shopifyhyn, jolloin kummankin myyntikanavat varastosaldot päivittyvät automaattisesti. Eri verkkokaupoilla voidaan targetoida eri kohderyhmiä ja integraatiolla varmistaa niiden tehokas hallinta ja aina ajantasainen tieto tuotteiden saatavuudesta.

Myös kivijalka ja Shopify on mahdollista ja tietysti kannattaa yhdistää, jos näin ei vielä ole. Tähän ei kuitenkaan tarvita räätälöityä ratkaisua vaan integrointi tapahtuu Shopfy POS:in avulla.

Valmiit integraatiot tarjoavat yrittäjälle helpon ja nopean tavan asentaa ja ottaa käyttöön itse, erityisesti silloin kun liitettävät asiat ovat vähemmän mutkikkaita, esim. Shopifyn ja HubSpotin välinen liitäntä. Mukautetut integraatiot kuitenkin rakennetaan täysin yrityksen tarpeiden mukaan, mikä mahdollistaa optimaalisen ja räätälöidyn liitännän eri järjestelmien välille.

Mukautetun integroinnin toteuttaminen taas vaatii enemmän resursseja, mutta lopputulos on täysin räätälöity ja optimoitu yrityksen tarpeisiin.

Toisin sanoen vaikka valmiit ratkaisut ovat joskus ketteriä, räätälöity integraatio varmistaa, että kaikki liiketoiminnan tarpeet täyttyvät ja että integraatio palvelee parhaiten tiettyä liiketoimintaympäristöä.


Voiko Shopify-integraation toteuttaa itse?

Integroitavista järjestelmistä ja yrityksen tarpeista riippuu, voiko yrittäjä toteuttaa Shopify-integraation itse.

Yksi vaihtoehto tosiaan on käyttää valmiita appeja Shopify App Storesta. Appi tarjoaa yrittäjälle toimivan ja valmiiksi testatun ratkaisun, mikä tietysti säästää aikaa ja resursseja.

Kuitenkin räätälöity integraatio voi olla tarpeellinen tai välttämätön, jos valmista appia ei ole saatavilla tai kun Shopify tai yrityksen järjestelmät ovat räätälöityjä. Räätälöity integraatio myös tarjoaa juuri sellaisia ominaisuuksia ja yhteyksiä, joita liiketoiminta vaatii.

Tärkeää on valita menetelmä, joka parhaiten palvelee yrityksen tarpeita ja mahdollistaa liiketoiminnan tehokkaan hallinnan.

Mitä tulee huomioida, jos Shopify-integraatio toteutetaan itse appin avulla?

Yrittäjän toteuttaessa yksittäisen integraation itse appin avulla, tulee tämän arvioida huolellisesti yrityksen tarpeet ja tavoitteet. Oikein valitut integraatiot voivat tehostaa liiketoimintaprosesseja, mutta väärät ratkaisut voivat johtaa hukattuihin resursseihin.

Ensin on osattava vastata kysymykseen, mitä integroidaan ja miksi – eli mihin integraatiolla pyritään ja mitä toiminnallisuuksia tai tavoitteita sillä halutaan saavuttaa.

Shopifyn App Storesta löytyvät appit tarjoavat valmiin ja valmiiksi testatun ratkaisun maailmalla suosittujen palvelujen, kuten MailChimpin, HubSpotin tai QuickBooksin integrointiin.

Jos integroitavana taas on räätälöity taloushallinnon järjestelmä, valmis appi ei todennäköisesti toimi, ja silloin vaaditaan mukautetun integraation rakentamista.

Kuitenkin integraation toteuttamisessa appin kautta on huomioitava seuraavat asiat:

 • Mitä toimintoja haluat tehostaa? Esimerkiksi varastonhallinta, maksujenkäsittely ja asiakastietojen hallinta ovat useimmille yrityksille keskeisiä. Integraation tavoitteena voi myös olla esim. toimintakulujen pienentäminen, asiakaspalvelun parantaminen, tai saavuttaa muita liiketoiminnan kannalta merkittäviä tavoitteita.

 • Onko integraatio yhteensopiva muiden liiketoimintajärjestelmien kanssa? Luotettavan tiedonsiirron ja tehokkaiden prosessien varmistamiseksi Shopify-integraation tulee toimia saumattomasti kaikkien keskeisten liiketoimintajärjestelmien kanssa, eikä vain integroitavien järjestelmien kanssa. Varmista, että asia todella on näin suorittamalla testaus ennen käyttöönottoa.

 • Palveleeko integraatio myös tulevaisuudessa? Mieti nykyhetken tarpeiden lisäksi tulevaisuuden suunnitelmia ja varmista, että appi ja järjestelmä vastaavat liiketoiminnan tarpeita myös pitkällä aikavälillä. Sama integraatio tai yritysjärjestelmä ei ehkä enää palvele tehokkaasti, kun toiminta kasvaa. Yrittäjä voi siis joutua tekemään muutoksia myös ERP- tai kirjanpitojärjestelmään, jos ne eivät jousta laajentumisaikeissa. Valmiit appit ja integraatiot ovat tietysti mukautettuja helpompia korvata uusilla, mutta tietysti tässäkin prosessissa menee aikaa ja resursseja.

 • Miten turvallinen integraatio on? Liiketoiminnan ja asiakkaiden tietojen suojaamiseksi appin tulee panostaa tietoturvaan. Saat jo jonkinlaisen käsityksen sen turvallisuudesta tarkastelemalla päivitystiheyttä. Yleisesti ottaen isommat ja suositummat palveluntarjoajat panostavat tietoturvaan pieniä laajemmin. Tietysti yrittäjän tulee myös itse huolehtia Shopify-integraatioiden ajantasaisuudesta päivittämällä ne säännöllisesti, jolloin ne toimivat turvallisesti ja kuten kuuluukin.

 • Mitä muut yrittäjät sanovat Shopify-integraatiosta, ja kauanko siitä on puhuttu? Yrittäjän kannattaa katsoa App Storesta, mitä muut verkkokauppiaat sanovat integraatioappistä. Samalla kannattaa tietysti selvittää, kuinka kauan appi on ollut olemassa ja miten usein sitä on tänä aikana päivitetty, sillä teknologia-alalla ilmestyy jatkuvasti uusia palveluja, eikä aina ole takeita siitä, että niitä kehitetään ja ylläpidetään tulevaisuudessa. Positiiviset arvostelut useamman vuoden varrelta ovatkin hyvä merkki tulevaisuudessakin todennäköisesti laadukkaasta appista.

 • Paljonko olet valmis maksamaan? Integraatiopalveluun käytetyt rahat maksavat itsensä nopeasti takaisin tehokkuudessa, joten se kannattaa valita mieluummin toiminnallisuuden sekä luotettavuuden kuin hinnan perusteella. Jokaisella yrityksellä tietysti on oma budjettinsa ja yrittäjällä halukkuus maksaa. Muistutamme tässä kohtaa, että hyvää ei saa halvalla eikä kaikkein kalleinkaan vaihtoehto ole automaattisesti paras. Valitse siis suosittu ja hyvät arvostelut saanut appi.

 • Kuka auttaa integraation testauksessa ennen käyttöönottoa ja käytön aikana? Jos yrittäjä hankkii Shopify-integraation toteutukseen apua tai räätälöityjä ratkaisuja, kehittäjä auttaa näissä asioissa. Mikäli kyseessä on valmis ratkaisu, kannattaa yrittäjän valita sellaiset palvelut, joilla on hyvä, nopeasti tavoitettava asiakastuki, joka auttaa eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa mieluusti myös Suomen aikaan.

Jos tarvitset apua oikeiden Shopify-integraatioiden valinnassa tai räätälöidyn ratkaisun toteuttamisessa yrityksellesi, Growly voi auttaa sinua. Ota meihin yhteyttä täällä.


Muita usein kysyttyjä kysymyksiä Shopify-integraatioista:

Mitkä ovat räätälöidyn Shopify-integraation huonot puolet?

Räätälöidyn integraation käyttöön liittyy myös joitakin haasteita.

Yleisin huolenaihe on tietysti kustannukset. Kuitenkin integraation hyödyt, kuten kasvanut tehokkuus ja vapautuneet resurssit, voivat kompensoida nämä kulut hyvinkin nopeasti.

Integraation toteuttaminen on myös melko mahdotonta, jos käytössä on vanhentunut ERP-järjestelmä tai vanhentunut verkkokauppa, jolloin nämä tulee ensin päivittää. Tämä tuo lisää alkukustannuksia, mikä voi jarruttaa integraation tekemistä rajallisilla resursseilla.

Sekä valmiit että räätälöidyt integraatiot myös vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä, jotta ne pysyvät tietoturvallisina ja toimivat tarkoitetulla tavalla.

Jos Shopify-integraatio tehdään monen eri järjestelmän välille, ja ne tallentavat tietoa eri muodoissa, data täytyy ensin muuttaa tai standardoida, jotta integraatio voidaan toteuttaa.

Olennaista on valita ammattilainen, joka hallitsee räätälöidyt integraatiot ja kykenee suunnittelemaan sekä toteuttamaan aukottoman ratkaisun, joka vastaa täysin yrityksesi tarpeisiin ja toimii saumattomasti kaikkien liiketoimintajärjestelmien kanssa.

Tarvitsenko välttämättä räätälöityä Shopify-integraatiota?

Kyllä, koska joka ikinen liiketoiminta koosta ja alasta riippumatta hyötyy mukautetun Shopify-integraation tuomasta automaatiosta, tehokkuudesta ja selkeydestä.

Integraatiota tarvitaan eri prosessien saumattomaan yhteistyöhön. Shopifyn integroiminen muihin järjestelmiin, kuten varaston- ja taloushallintoon, tarjoaa kokonaisvaltaisen, automatisoidun ratkaisun, joka tehostaa prosesseja ja säästää kustannuksissa.

Esimerkiksi Shopifyn integrointi Visma Fivaldin tai Visma Novan kanssa mahdollistaa automaattisen kirjanpidon, mikä säästää aikaa ja pienentää työmäärää.

Onko yritykseni ERP-järjestelmä mahdollista yhdistää Shopifyn kanssa?

Mitä todennäköisimmin kyllä. Shopify on mahdollista integroida sujuvasti monien Suomessa suosittujen ERP-järjestelmien kanssa, joita ovat esimerkiksi Konefutur, Visma Nova, Visma.net ERP, Microsoft 365 Dynamics, Lemonsoft, Oscar ja Netsuite.

Onko yritykseni kassa- ja maksupäätejärjestelmä liittää Shopifyhyn?

Varmasti. Shopify on mahdollista integroida toimivasti useiden suosittujen kassajärjestelmien ja maksupäätejärjestelmien kanssa, kuten Nets, Tehden, Zettle ja Viva wallet.

Mitkä kaikki CMS- ja CRM-järjestelmät on mahdollista integroida?

Hyvi moni yleinen CMS- ja CRM-järjestelmä, kuten Hubspot, Mailchimp, Zoho, Pipedrive ja Agile, on mahdollista integroida Shopifyn kanssa, myös itse esim. appin avulla.

Voiko Shopify-integraatiolla automatisoida dropshipping-toimintaa?

Kyllä, juuri Shopify-integraatioilla on mahdollista automatisoida dropshipping-prosessi täysin, kun toimittajana on esim. Amazon Marketplace, Ebay tai Etsy. Tähän ei vaadita räätälöityä ratkaisua vaan verkkokaupan ja dropshipping-alustan integrointiin löytyy usein valmis appi.

Valmiilla integraatioilla voidaan automatisoida useita toimintoja, kuten tilaus- ja toimitusprosessi, varastonhallinta, tuotetietojen päivitys ja markkinointi, jolloin dropshipping-verkkokauppa pyörii ilman yrittäjääkin. Verkkokaupan ja ERP:n välisellä integraatiolla tiedonsiirto pelaa myös Shopifyn ja esim. yrityksen kirjanpitojärjestelmän välillä.

Entäs print-on-demand (POD), onnistuuko toiminnan tehostaminen?

Sama vastaus kuin yllä, eli suosittujen print-on-demand (POD) -alustojen ja Shopifyn integrointiin löytyy valmiit appit, joilla alustat saadaan keskustelemaan keskenään.

Erillinen usein räätälöity integraatio tulee silti toteuttaa Shopify ja ERP-/kirjanpitojärjestelmän välille, jos print-on-demand -toiminnasta halutaan tehdä kokonaan automatisoitu. 


Hyödynnä verkkokaupan koko potentiaali Shopify-integraation avulla

Shopify-integraatio yhdistää Shopifyn muihin liiketoimintajärjestelmiin, tehostaen ja automatisoiden keskeisiä prosesseja, kuten kirjanpitoa, varastonhallintaa, asiakastiedon hallintaa ja markkinointia.

Digitoimisto Growly tarjoaa kattavia integraatiopalveluita tehokkaaseen liiketoiminnan hallintaan. Olipa tarpeesi varastonhallinnassa, asiakastiedon hallinnassa tai taloushallinnossa, asiantuntijamme räätälöivät integraatiot juuri sinun liiketoimintasi tarpeisiin sopiviksi. Voimme rakentaa integraation kahden tai useamman järjestelmän välille, kuten Shopifyn ja kassajärjestelmän tai Shopifyn ja toiminnanohjausjärjestelmän välille.

Tavoitteenamme on auttaa sinua luomaan verkkokaupastasi ja liiketoiminnastasi tehokkaampi versio toteuttamalla saumaton Shopify-integraatio, joka palvelee tarpeitasi kokonaisvaltaisesti ja tarjoaa vahvan perustan kehitykselle ja laajentumiselle.

Integraatiokumppaninasi varmistamme, että Shopify-alustasi on integroitu tärkeiden järjestelmien kanssa, ja että sinulla on kokonaisvaltainen hallinta ja selkeä näkymä liiketoimintaasi.

Ota yhteyttä painamalla alta löytyvää painiketta, niin jutellaan lisää!

Shopify-integraatioilla tehoa verkkokauppaan

Shopify-integraatio tehostaa verkkokaupan toimintaa optimoimalla liiketoimintaprosesseja. Niiden avulla liiketoiminnan eri osa-alueet, kuten varastonhallinta, viestintä ja kirjanpito, liitetään saumattomasti yhteen, jolloin yrittäjällä on myös parempi kokonaisnäkymä liiketoimintaan.

Mutta mitä Shopify-integraatio tarkoittaa, miten se tehdään ja mitä hyötyä integraatiosta käytännössä on? Käydäänpä asiaa hieman läpi.

Shopify-integraatiot – mitä ne ovat?

Integraatio tarkoittaa eri alustojen, kuten Shopifyn ja kassajärjestelmän tai Shopifyn ja toiminnanohjausjärjestelmän yhdistämistä toisiinsa, mikä mahdollistaa saumattoman kommunikaation kahden tai useamman alustan välillä.

Shopify-integraatio on joko liiketoiminnan tarpeiden mukaan räätälöity ratkaisu tai valmis kolmannen osapuolen kehittämä ohjelmisto.

Käytännössä mukautetussa integraatiossa luodaan silta Shopifyn ja integroitavan järjestelmän välille, ja valmiissa ratkaisuissa tämä silta on jo olemassa esim. toiminnanohjausjärjestelmän tai kassajärjestelmän tarjoajan toimesta.

Vaikka valmis ratkaisu olisi olemassa, joskus silta pitää kuitenkin rakentaa itse, sillä valmis ratkaisu ei täysin vastaa yrityksen yksilöllisiä tarpeita tai liiketoiminnan erityispiirteitä. Mukautettu integraatio tarjoaakin mahdollisuuden räätälöidä yksityiskohtaisesti liiketoimintaprosesseja ja varmistaa täysi yhteensopivuus eri funktioita toimittavien järjestelmien välillä.

Esimerkkinä integraatioprosessista on Shopifyn integroiminen Visma Fivaldiin tai Visma Novaan. Kirjanpito siirtyy automaattisesti Shopifysta taloushallintaan, ja työmäärä pienenee, koska yrittäjän tai kirjanpitäjän ei tarvitse syöttää tietoja manuaalisesti eri järjestelmiin.

Integraation myötä kasvaa myös tehokkuus, kun tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti kahden järjestelmän välillä ilman viivettä ja ilman manuaalista työpanosta.

Miksi yrittäjän kannattaa toteuttaa Shopify-integraatio?

Yrittäjän kannattaa toteuttaa Shopify-integraatio useista syistä.

Kun esim. taloushallinnon ohjelma ja muut tärkeät järjestelmät keskustelevat keskenään automaattisesti sekä virheettömästi, yrittäjälle vapautuu enemmän aikaa keskittyä olennaiseen eli liiketoiminnan kasvattamiseen. Shopifyn ja toiminnanohjausjärjestelmän integraatio myös tarjoaa selkeän kuvan koko liiketoiminnasta, mikä helpottaa sen hallintaa.

Lisäksi integraatio voi auttaa luomaan parempia asiakaskokemuksia, kun liiketoimintaprosessit tehostuvat ja esim. maksujen ja tilausten käsittely nopeutuu. Tällä taas on osaa yrityksen menestykseen, maineeseen sekä pitkän aikavälin kilpailukykyyn.

Miten Shopify-integraation toteuttaminen tapahtuu?

Mukautettu Shopify-integraatio toteutetaan meillä Growlyllä seuraavien vaiheiden mukaan:

1. Tarpeiden kartoitus

Ensimmäinen vaihe on ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan tarpeet ja määritellä selkeät tavoitteet, jotka integraation odotetaan saavuttavan. Tässä vaiheessa tarkastellaan, mitä tietoja eri järjestelmien välillä tarvitsee siirtyä ja millaisia toiminnallisuuksia integraatioon halutaan sisällyttää.

2. Tekninen suunnittelu

Tämä vaihe sisältää Shopify-integraation teknisen suunnittelun, jossa määritellään, miten tiedot siirtyvät eri järjestelmien välillä, millaisia käyttöliittymiä tarvitaan ja miten mahdolliset ongelmat ratkaistaan.

3. Integraation kehitys

Kehitysvaihe käynnistyy laaditun suunnitelman pohjalta. Tässä vaiheessa kehittäjät luovat tarvittavat komponentit ja rajapinnat eli integraation, joka vastaa liiketoiminnan tarpeita.

4. Testausvaihe

Shopify-integraatio voi toimia moitteetta jo kehitysvaiheessa, mutta testausvaiheessa tehdään vielä perusteelliset testaukset integraation luotettavuuden, toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Testauksella pyritään varmistamaan saumaton, virheetön tiedonsiirto integroitujen alustojen välillä ja se että integraatio tekee mitä on luvattu.

5. Asennus ja käyttöönotto

Kun Shopify-integraatio on todettu toimivaksi ja virheettömäksi, se asennetaan tuotantoympäristöön eli toisin sanoen otetaan käyttöön varsinaisessa toimintaympäristössä. Käyttöönoton aikana varmistetaan vielä uudelleen, että integraatio istuu saumattomasti yhteen muiden liiketoimintajärjestelmien kanssa ja kokonaisuus toimii odotetusti.

6. Ylläpito

Räätälöity integraatio vaatii valmistumisen jälkeen jatkuvaa ylläpitoa, jotta se toimii turvallisesti, tehokkaasti ja moitteettomasti myös pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa päivitysten tekemistä, mahdollisten häiriöiden korjaamista sekä tarvittaessa integraation laajentamista tai muokkaamista vastaamaan muuttuvia liiketoiminnan tarpeita.

Shopify-integraation hyödyt käytännössä – mitä niitä on?

Integraatiosta on useita hyötyjä, joten ei säästellä aikaa niihin siirtymisessä:

1. Tehostetut liiketoimintaprosessit

Shopify-integraatio mahdollistaa toistuvien tehtävien, kuten kirjanpidon, tilausten käsittelyn ja  varastonhallinnan automatisoinnin. Tämä vapauttaa yrittäjän aikaa muihin liiketoiminnan osa-alueisiin, esim. kasvuun tai asiakaspalveluun panostamiseen.

2. Selkeä kokonaisnäkymä

Shopify-integraatio tarjoaa kattavan kokonaisnäkymän koko liiketoiminnan tilanteesta. Kun yrittäjällä on kattavasti reaaliaikaista tietoa kaikista keskeisistä osa-alueista, mahdollistaa tämä nopeammat, fiksummat sekä tuloksellisemmat liiketoiminnalliset päätökset. 

3. Virheetön tiedonkulku

ERP:n ja Shopifyn välinen integraatio varmistaa ajantasaisen ja virheettömän tiedonkulun ja tätä kautta virtaviivaiset liiketoimintaprosessit, mikä puolestaan vähentää virheitä. Tämä kasvattaa myös asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta etenkin, jos yrityksessä on ollut tapana sattua satunnaisia kömmähdyksiä enemmän sääntönä kuin poikkeuksena.

4. Varaston optimointi

Shopifyn ja varastonhallinnan integraatio tehostaa varastonhallintaa optimoimalla tilankäyttöä, seuraamalla varastosaldoja ja helpottamalla ajoissa tapahtuvaa uudelleentilaamista, mikäli uudelleentilauksen automatiikkaa ei ole valittu ottaa käyttöön.

5. Myyntikanavien sulava hallinta

Mukautettu integraatio voi kattaa myös tilanteen, jossa taloushallinnon ja muiden liiketoimintajärjestelmien lisäksi esimerkiksi WordPress/WooCommerce-verkkokauppa liitetään Shopifyhyn, jolloin kummankin myyntikanavat varastosaldot päivittyvät automaattisesti. Eri verkkokaupoilla voidaan targetoida eri kohderyhmiä ja integraatiolla varmistaa niiden tehokas hallinta ja aina ajantasainen tieto tuotteiden saatavuudesta.

Myös kivijalka ja Shopify on mahdollista ja tietysti kannattaa yhdistää, jos näin ei vielä ole. Tähän ei kuitenkaan tarvita räätälöityä ratkaisua vaan integrointi tapahtuu Shopfy POS:in avulla.

Valmiit integraatiot tarjoavat yrittäjälle helpon ja nopean tavan asentaa ja ottaa käyttöön itse, erityisesti silloin kun liitettävät asiat ovat vähemmän mutkikkaita, esim. Shopifyn ja HubSpotin välinen liitäntä. Mukautetut integraatiot kuitenkin rakennetaan täysin yrityksen tarpeiden mukaan, mikä mahdollistaa optimaalisen ja räätälöidyn liitännän eri järjestelmien välille.

Mukautetun integroinnin toteuttaminen taas vaatii enemmän resursseja, mutta lopputulos on täysin räätälöity ja optimoitu yrityksen tarpeisiin.

Toisin sanoen vaikka valmiit ratkaisut ovat joskus ketteriä, räätälöity integraatio varmistaa, että kaikki liiketoiminnan tarpeet täyttyvät ja että integraatio palvelee parhaiten tiettyä liiketoimintaympäristöä.


Voiko Shopify-integraation toteuttaa itse?

Integroitavista järjestelmistä ja yrityksen tarpeista riippuu, voiko yrittäjä toteuttaa Shopify-integraation itse.

Yksi vaihtoehto tosiaan on käyttää valmiita appeja Shopify App Storesta. Appi tarjoaa yrittäjälle toimivan ja valmiiksi testatun ratkaisun, mikä tietysti säästää aikaa ja resursseja.

Kuitenkin räätälöity integraatio voi olla tarpeellinen tai välttämätön, jos valmista appia ei ole saatavilla tai kun Shopify tai yrityksen järjestelmät ovat räätälöityjä. Räätälöity integraatio myös tarjoaa juuri sellaisia ominaisuuksia ja yhteyksiä, joita liiketoiminta vaatii.

Tärkeää on valita menetelmä, joka parhaiten palvelee yrityksen tarpeita ja mahdollistaa liiketoiminnan tehokkaan hallinnan.

Mitä tulee huomioida, jos Shopify-integraatio toteutetaan itse appin avulla?

Yrittäjän toteuttaessa yksittäisen integraation itse appin avulla, tulee tämän arvioida huolellisesti yrityksen tarpeet ja tavoitteet. Oikein valitut integraatiot voivat tehostaa liiketoimintaprosesseja, mutta väärät ratkaisut voivat johtaa hukattuihin resursseihin.

Ensin on osattava vastata kysymykseen, mitä integroidaan ja miksi – eli mihin integraatiolla pyritään ja mitä toiminnallisuuksia tai tavoitteita sillä halutaan saavuttaa.

Shopifyn App Storesta löytyvät appit tarjoavat valmiin ja valmiiksi testatun ratkaisun maailmalla suosittujen palvelujen, kuten MailChimpin, HubSpotin tai QuickBooksin integrointiin.

Jos integroitavana taas on räätälöity taloushallinnon järjestelmä, valmis appi ei todennäköisesti toimi, ja silloin vaaditaan mukautetun integraation rakentamista.

Kuitenkin integraation toteuttamisessa appin kautta on huomioitava seuraavat asiat:

 • Mitä toimintoja haluat tehostaa? Esimerkiksi varastonhallinta, maksujenkäsittely ja asiakastietojen hallinta ovat useimmille yrityksille keskeisiä. Integraation tavoitteena voi myös olla esim. toimintakulujen pienentäminen, asiakaspalvelun parantaminen, tai saavuttaa muita liiketoiminnan kannalta merkittäviä tavoitteita.

 • Onko integraatio yhteensopiva muiden liiketoimintajärjestelmien kanssa? Luotettavan tiedonsiirron ja tehokkaiden prosessien varmistamiseksi Shopify-integraation tulee toimia saumattomasti kaikkien keskeisten liiketoimintajärjestelmien kanssa, eikä vain integroitavien järjestelmien kanssa. Varmista, että asia todella on näin suorittamalla testaus ennen käyttöönottoa.

 • Palveleeko integraatio myös tulevaisuudessa? Mieti nykyhetken tarpeiden lisäksi tulevaisuuden suunnitelmia ja varmista, että appi ja järjestelmä vastaavat liiketoiminnan tarpeita myös pitkällä aikavälillä. Sama integraatio tai yritysjärjestelmä ei ehkä enää palvele tehokkaasti, kun toiminta kasvaa. Yrittäjä voi siis joutua tekemään muutoksia myös ERP- tai kirjanpitojärjestelmään, jos ne eivät jousta laajentumisaikeissa. Valmiit appit ja integraatiot ovat tietysti mukautettuja helpompia korvata uusilla, mutta tietysti tässäkin prosessissa menee aikaa ja resursseja.

 • Miten turvallinen integraatio on? Liiketoiminnan ja asiakkaiden tietojen suojaamiseksi appin tulee panostaa tietoturvaan. Saat jo jonkinlaisen käsityksen sen turvallisuudesta tarkastelemalla päivitystiheyttä. Yleisesti ottaen isommat ja suositummat palveluntarjoajat panostavat tietoturvaan pieniä laajemmin. Tietysti yrittäjän tulee myös itse huolehtia Shopify-integraatioiden ajantasaisuudesta päivittämällä ne säännöllisesti, jolloin ne toimivat turvallisesti ja kuten kuuluukin.

 • Mitä muut yrittäjät sanovat Shopify-integraatiosta, ja kauanko siitä on puhuttu? Yrittäjän kannattaa katsoa App Storesta, mitä muut verkkokauppiaat sanovat integraatioappistä. Samalla kannattaa tietysti selvittää, kuinka kauan appi on ollut olemassa ja miten usein sitä on tänä aikana päivitetty, sillä teknologia-alalla ilmestyy jatkuvasti uusia palveluja, eikä aina ole takeita siitä, että niitä kehitetään ja ylläpidetään tulevaisuudessa. Positiiviset arvostelut useamman vuoden varrelta ovatkin hyvä merkki tulevaisuudessakin todennäköisesti laadukkaasta appista.

 • Paljonko olet valmis maksamaan? Integraatiopalveluun käytetyt rahat maksavat itsensä nopeasti takaisin tehokkuudessa, joten se kannattaa valita mieluummin toiminnallisuuden sekä luotettavuuden kuin hinnan perusteella. Jokaisella yrityksellä tietysti on oma budjettinsa ja yrittäjällä halukkuus maksaa. Muistutamme tässä kohtaa, että hyvää ei saa halvalla eikä kaikkein kalleinkaan vaihtoehto ole automaattisesti paras. Valitse siis suosittu ja hyvät arvostelut saanut appi.

 • Kuka auttaa integraation testauksessa ennen käyttöönottoa ja käytön aikana? Jos yrittäjä hankkii Shopify-integraation toteutukseen apua tai räätälöityjä ratkaisuja, kehittäjä auttaa näissä asioissa. Mikäli kyseessä on valmis ratkaisu, kannattaa yrittäjän valita sellaiset palvelut, joilla on hyvä, nopeasti tavoitettava asiakastuki, joka auttaa eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa mieluusti myös Suomen aikaan.

Jos tarvitset apua oikeiden Shopify-integraatioiden valinnassa tai räätälöidyn ratkaisun toteuttamisessa yrityksellesi, Growly voi auttaa sinua. Ota meihin yhteyttä täällä.


Muita usein kysyttyjä kysymyksiä Shopify-integraatioista:

Mitkä ovat räätälöidyn Shopify-integraation huonot puolet?

Räätälöidyn integraation käyttöön liittyy myös joitakin haasteita.

Yleisin huolenaihe on tietysti kustannukset. Kuitenkin integraation hyödyt, kuten kasvanut tehokkuus ja vapautuneet resurssit, voivat kompensoida nämä kulut hyvinkin nopeasti.

Integraation toteuttaminen on myös melko mahdotonta, jos käytössä on vanhentunut ERP-järjestelmä tai vanhentunut verkkokauppa, jolloin nämä tulee ensin päivittää. Tämä tuo lisää alkukustannuksia, mikä voi jarruttaa integraation tekemistä rajallisilla resursseilla.

Sekä valmiit että räätälöidyt integraatiot myös vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä, jotta ne pysyvät tietoturvallisina ja toimivat tarkoitetulla tavalla.

Jos Shopify-integraatio tehdään monen eri järjestelmän välille, ja ne tallentavat tietoa eri muodoissa, data täytyy ensin muuttaa tai standardoida, jotta integraatio voidaan toteuttaa.

Olennaista on valita ammattilainen, joka hallitsee räätälöidyt integraatiot ja kykenee suunnittelemaan sekä toteuttamaan aukottoman ratkaisun, joka vastaa täysin yrityksesi tarpeisiin ja toimii saumattomasti kaikkien liiketoimintajärjestelmien kanssa.

Tarvitsenko välttämättä räätälöityä Shopify-integraatiota?

Kyllä, koska joka ikinen liiketoiminta koosta ja alasta riippumatta hyötyy mukautetun Shopify-integraation tuomasta automaatiosta, tehokkuudesta ja selkeydestä.

Integraatiota tarvitaan eri prosessien saumattomaan yhteistyöhön. Shopifyn integroiminen muihin järjestelmiin, kuten varaston- ja taloushallintoon, tarjoaa kokonaisvaltaisen, automatisoidun ratkaisun, joka tehostaa prosesseja ja säästää kustannuksissa.

Esimerkiksi Shopifyn integrointi Visma Fivaldin tai Visma Novan kanssa mahdollistaa automaattisen kirjanpidon, mikä säästää aikaa ja pienentää työmäärää.

Onko yritykseni ERP-järjestelmä mahdollista yhdistää Shopifyn kanssa?

Mitä todennäköisimmin kyllä. Shopify on mahdollista integroida sujuvasti monien Suomessa suosittujen ERP-järjestelmien kanssa, joita ovat esimerkiksi Konefutur, Visma Nova, Visma.net ERP, Microsoft 365 Dynamics, Lemonsoft, Oscar ja Netsuite.

Onko yritykseni kassa- ja maksupäätejärjestelmä liittää Shopifyhyn?

Varmasti. Shopify on mahdollista integroida toimivasti useiden suosittujen kassajärjestelmien ja maksupäätejärjestelmien kanssa, kuten Nets, Tehden, Zettle ja Viva wallet.

Mitkä kaikki CMS- ja CRM-järjestelmät on mahdollista integroida?

Hyvi moni yleinen CMS- ja CRM-järjestelmä, kuten Hubspot, Mailchimp, Zoho, Pipedrive ja Agile, on mahdollista integroida Shopifyn kanssa, myös itse esim. appin avulla.

Voiko Shopify-integraatiolla automatisoida dropshipping-toimintaa?

Kyllä, juuri Shopify-integraatioilla on mahdollista automatisoida dropshipping-prosessi täysin, kun toimittajana on esim. Amazon Marketplace, Ebay tai Etsy. Tähän ei vaadita räätälöityä ratkaisua vaan verkkokaupan ja dropshipping-alustan integrointiin löytyy usein valmis appi.

Valmiilla integraatioilla voidaan automatisoida useita toimintoja, kuten tilaus- ja toimitusprosessi, varastonhallinta, tuotetietojen päivitys ja markkinointi, jolloin dropshipping-verkkokauppa pyörii ilman yrittäjääkin. Verkkokaupan ja ERP:n välisellä integraatiolla tiedonsiirto pelaa myös Shopifyn ja esim. yrityksen kirjanpitojärjestelmän välillä.

Entäs print-on-demand (POD), onnistuuko toiminnan tehostaminen?

Sama vastaus kuin yllä, eli suosittujen print-on-demand (POD) -alustojen ja Shopifyn integrointiin löytyy valmiit appit, joilla alustat saadaan keskustelemaan keskenään.

Erillinen usein räätälöity integraatio tulee silti toteuttaa Shopify ja ERP-/kirjanpitojärjestelmän välille, jos print-on-demand -toiminnasta halutaan tehdä kokonaan automatisoitu. 


Hyödynnä verkkokaupan koko potentiaali Shopify-integraation avulla

Shopify-integraatio yhdistää Shopifyn muihin liiketoimintajärjestelmiin, tehostaen ja automatisoiden keskeisiä prosesseja, kuten kirjanpitoa, varastonhallintaa, asiakastiedon hallintaa ja markkinointia.

Digitoimisto Growly tarjoaa kattavia integraatiopalveluita tehokkaaseen liiketoiminnan hallintaan. Olipa tarpeesi varastonhallinnassa, asiakastiedon hallinnassa tai taloushallinnossa, asiantuntijamme räätälöivät integraatiot juuri sinun liiketoimintasi tarpeisiin sopiviksi. Voimme rakentaa integraation kahden tai useamman järjestelmän välille, kuten Shopifyn ja kassajärjestelmän tai Shopifyn ja toiminnanohjausjärjestelmän välille.

Tavoitteenamme on auttaa sinua luomaan verkkokaupastasi ja liiketoiminnastasi tehokkaampi versio toteuttamalla saumaton Shopify-integraatio, joka palvelee tarpeitasi kokonaisvaltaisesti ja tarjoaa vahvan perustan kehitykselle ja laajentumiselle.

Integraatiokumppaninasi varmistamme, että Shopify-alustasi on integroitu tärkeiden järjestelmien kanssa, ja että sinulla on kokonaisvaltainen hallinta ja selkeä näkymä liiketoimintaasi.

Ota yhteyttä painamalla alta löytyvää painiketta, niin jutellaan lisää!